PDA

View Full Version : Hướng dẫn Hướng dẫn Kết hợp và Giải nén ngọcThiên Mệnh
02-24-19, 07:43 PM
HƯỚNG DẪN NÉN NGỌC VÀ GIẢI NÉN NGỌC


Nén ngọc – Giải nén ngọc là hệ thống rất tiện lợi cho người chơi trong việc lưu trữ cũng như trao đổi các loại ngọc của mình.
Bạn có thể nén hay giải bất kỳ loại đá, ngọc nào thông qua NPC Lahap tại Lorencia (130, 126)


Các bước Nén ngọc - Giải ngọc:

Bước 1: Nói chuyện với Lahap rồi chọn Nén ngọc hoặc Giải ngọc.
Bước 2: Chọn tiếp loại ngọc cần nén lại hoặc giải ra.
Bước 3: Sẽ có thông báo về số zen yêu cầu, click OK nếu đồng ý hoặc Hủy bỏ nếu không đồng ý.

http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/MUhaiphong/nen%20ngoc%202_zpsqbkagm6w.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/MUhaiphong/nen%20ngoc%202_zpsqbkagm6w.jpg)

Ngọc được nén lại nằm gọn thành cụm và chỉ chiếm 1 ô trống của túi đồ, được ghi dưới dạng
- Cụm Ngọc ...(nén 10 viên lại với nhau)
- Cụm Ngọc ... +1 (nén 20 viên lại với nhau)
- Cụm Ngọc ... +2 (nén 30 viên lại với nhau)


http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/MUhaiphong/nen%20ngoc%203_zpsombvldtx.jpg (http://i283.photobucket.com/albums/kk307/yeudenho/MUhaiphong/nen%20ngoc%203_zpsombvldtx.jpg)

Ngược lại nếu giải nén thì bạn phải chuẩn bị sẵn chỗ trống để chứa ngọc được giải ra

DamaRit
02-23-20, 12:21 PM
I can not with you will disagree.