- Ba bước để Gia Cường Item:

- Lưu ý:


  • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
  • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.

- Ba bước để Gia Cường Item:+ Bước 1: Tạo Hòn Đá Tạo Hóa (Harmony)
+ Bước 2: Gia cường item / Phục hồi item
+ Bước 3: Nâng cấp tính năng
- Lưu ý:

+ Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
+ Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.