Thông Tin Item
MAP RƠI
Lông Vũ : Tỉ lệ 1% ICARUS toàn bộ quái vật
Huy Hiệu Hoàng Tộc : Tỉ lệ 1% ICARUS toàn bộ quái vật
Vũ khí rồng All Class : Tỉ lệ 5% Kanturu 2 - Kanturu 3
Vũ khí + Item 380 thường : 1% RAKION - Quái IronKnight